Καλώς ήρθατε στην ηλεκτρονική σελίδα του Λ.Ε.Α.Δ.Ι.

Διευκρίνιση αναφορικά με το τέλος σύνταξης επιταγής 0,12 €

E-mail Εκτύπωση PDF
Ενημερώνονται οι συνάδελφοι αναφορικά με την καταβολή τέλους εκ 0,12 € υπέρ ΛΕΑΔΙ για τη σύνταξη επιταγής κάτωθι αντιγράφου εξ απογράφου εκτελεστού ή για τη σύνταξη παραγγελίας προς εκτέλεση, πως από το ΛΕΑΔΙ διατίθενται πλέον ένσημα 0,12 € και όχι 0,06 €. Επομένως θα επικολλάται ένα (1) ένσημο των 0,12€ και όχι δύο (2) των 0,06 €. Διευκρινίζεται επίσης ότι, σε περίπτωση έκδοσης περισσοτέρων του ενός αντιγράφων, εφόσον η επίδοση γίνεται σε πολλούς, το σχετικό ένσημο προσαρτάται στο ένα μόνο αντίγραφο, γίνεται δε μνεία και στα υπόλοιπα (άρθρο 7 παρ. 1 δ του Καταστατικού του ΛΕΑΔΙ).