Χρηστάκης Ζωγράφος (1872 περίπου)

ευεργετήματα:
Ζωγράφειο Γυμνάσιο με Βιβλιοθήκη Κωνσταντινούπολης,
Ζωγράφειο Παρθεναγωγείον Κωνσταντινούπολης,
Ζωγράφειο Παρθεναγωγείον Κεστορατίου Β. Ηπείρου,
Ζωγράφειο Παρθεναγωγείον Αργυροκάστρου Β. Ηπείρου
Ζωγράφεια Διδασκαλεία Κεστορατίου Β. Ηπείρου