Λ.Ε.Α.Δ.Ι.

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

Στην από 22/12/2020 συνεδρίασή του, το Δ.Σ. του ΛΕΑΔΙ αποφάσισε την αναστολή είσπραξης της ετήσιας εισφοράς των μελών του για το έτος 2020, προς τον σκοπό της οικονομικής τους ενίσχυσης, λόγω της παρατεταμένης αναστολής εργασιών.
Στο ανωτέρω πλαίσιο, το Συμβούλιο δεν έχει αναζητήσει τα ασφάλιστρα του έτους 2020 από τα μέλη του που συμμετέχουν στην ομαδική ασφαλιστική σύμβαση της Generali, παρότι τα ποσά έχουν καταβληθεί κανονικά και τα μέλη που έχουν συμβληθεί διαθέτουν πλήρη ασφαλιστική κάλυψη, τόσο στα ατομικά όσο και στα οικογενειακά συμβόλαια.
Το ΛΕΑΔΙ παραμένει αθόρυβος αρωγός των μελών του, καταβάλλοντας τα προβλεπόμενα επιδόματα και βοηθήματα στους συναδέλφους που έχουν ανάγκη, όπως πράττει απρόσκοπτα καθ΄ όλη την διάρκεια της κρίσης της πανδημίας, παρά την απουσία εσόδων ένεκα της αναστολής.