Λ.Ε.Α.Δ.Ι.

Ιστορικό Ίδρυσης

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ιωαννίνων συστήθηκε το  έτος 1926 και το ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου στη συνεδρίαση της 25-4-1928 αποφάσισε την ίδρυση του Ταμείου Πρόνοιας , αναθέτοντας την σχετική μελέτη στον δικηγόρο Σ. Σούρλα . Στη συνέχεια με την αριθμ. 15/1928 απόφαση της Γ.Σ εγκρίθηκε το Καταστατικό του Ταμείο Πρόνοιας .

Την 25-10-1936 αναγνωρίστηκε από το Πρωτοδικείο Ιωαννίνων το Καταστατικό του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Ιωαννίνων με προσωρινή διοίκηση τους δικηγόρους : Κ. Φρόντζο, Σ. Συρμακέση , Ι. Παπαδόπουλο, Α. Κούρεντα και Σ. Γκιόκα .

Με τη διάταξη του άρθρου 31 παρ. 1 του Ν. 2676/5-1-1999 ( ΦΕΚ 5-1-1999 ) τα Ταμεία Πρόνοιας των Δικηγορικών Συλλόγων που είχαν ιδρυθεί με τον α.ν 87/1936 , καταργήθηκαν από 1-7-1999 .

Σύμφωνα με την παρ. 2 της ίδιας διάταξης , δόθηκε η δυνατότητα σε κάθε Δικηγορικό Σύλλογο ,με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του, που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του ,  να συστήσει Λογαριασμό Ενίσχυσης και Αλληλοβοήθειας  των μελών του ,  σωματειακής μορφής ( Ν.Π.Ι.Δ  μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ) ως καθολικό διάδοχο φορέα του Ταμείου Πρόνοιας που καταργήθηκε .

Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου  Ιωαννίνων αποφάσισε κατ΄ αρχήν τη σύσταση του Λογαριασμού αυτού και  συστάθηκε Διοικούσα Επιτροπή , η οποία με μεγάλο κόπο, προσπάθεια και σοβαρότητα διασφάλισε την περιουσία του καταργηθέντος Ταμείου Πρόνοιας και συνέταξε το Καταστατικό , που εγκρίθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα . Την προσωρινή διοίκηση ακολούθησε εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο που συνέταξε Κανονισμό Λειτουργίας και Παροχών , εγκεκριμένο από τη Γενική Συνέλευση .Η Διοικούσα επιτροπή Τ.Π.Δ.Ι 1999 αποτελούνταν από τους :

Κατσάνο Ιωάννη, Πρόεδρο

Οικονόμου Ιωάννη ,Αντιπρόεδρο

Ζώλα Ελευθέριο , Γ. Γραμματέα

Παπαδόπουλο Γρηγόριο ,Ταμία

Χρόνη Βασίλειο ,Μέλος

 

Από τις διατάξεις του καταστατικού του Λ.Ε.Α.Δ.Ι ( Λογαριασμός Ενίσχυσης και Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων Ιωαννίνων ) προκύπτει ότι σκοπός του είναι η αλληλοβοήθεια μεταξύ των συναδέλφων και το αίσθημα αλληλεγγύης και συνεργασίας μεταξύ τους.

Η ιδιότητα του μέλους δεν είναι υποχρεωτική  και μέλος του μπορεί   να γίνει κάθε μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων υποβάλλοντας τη σχετική αίτηση και καταβάλλοντας την εφάπαξ  εισφορά του .

 

Τα έσοδά του προέρχονται εκτός από τις παραπάνω εισφορές και από μηνιαία εισφορά των μελών, από ποσοστό επί των παραβόλων προεισπράξεων και από την διακίνηση ειδικών ενσήμων αναλόγως των παραστάσεων των μελών  στα Δικαστήρια.

Από τις διατάξεις του καταστατικού προκύπτει ότι σκοπός του είναι η αλληλοβοήθεια μεταξύ των συναδέλφων και το αίσθημα αλληλεγγύης και συνεργασίας μεταξύ τους.

Βάσει των διατάξεων του Καταστατικού του παρέχει στα μέλη του:

α. Εφάπαξ χρηματική ενίσχυση κατά την έξοδο μέλους  από την ενεργό δικηγορία όταν συνταξιοδοτηθεί από το Ταμείο Νομικών ή από άλλο ασφαλιστικό οργανισμό ή καταστεί ολικά και μόνιμα ανίκανο για το επάγγελμα με την προϋπόθεση συνταξιοδότησης του για την αιτία αυτή . Επίσης χορηγεί εφάπαξ χρηματική ενίσχυση στους δικηγόρους –μέλη του που αποχωρούν ,λόγω παραιτήσεως από το Δικηγορικό επάγγελμα ή μεταθέσεως σε άλλο Δικηγορικό Σύλλογο .

β. Βοήθημα σε περίπτωση προσωρινής ανικανότητας προς εργασία από οποιαδήποτε αιτία (ασθένεια ή ατύχημα ).

γ. Συμπληρωματική βοήθεια για ιατροφαρμακευτική , οδοντιατρική περίθαλψη .

δ. Επίδομα τοκετού .

ε. Χρηματική ενίσχυση στην οικογένεια του μέλους του σε περίπτωση θανάτου .

στ. Εξοδα κηδείας και εφάπαξ χρηματική ενίσχυση της οικογένειας σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου ή ολικής ανικανότητας .

Τα Διοικητικά Συμβούλια και Ε.Ε του Λ.Ε.Α.Δ.Ι από το πρώτο έτος σύστασής του αποτελούνταν από τα παρακάτω άτομα :

1. Για το διάστημα από  2000 έως Μάϊο 2002 :

Κατσάνο Ιωάννη, Πρόεδρο

Χασιώτη Ηρακλή, Αντιπρόεδρο

Οικονόμου Μιχαήλ, Γ. Γραμματέα

Παπαδόπουλο Γρηγόριο , Ταμία

Ντιναλέξη Απόστολο ,Μέλος

 

Ε.Ε : Πανταζή Φίλιππο, Πρόεδρο

Μεϊντή Βασιλική ,Μέλος

Κασιούμη Γεώργιο , Μέλος

 

2. Για το διάστημα από Μαϊο 2002 έως Μάϊο 2005:

ΔΣ:   Κατσάνο Ιωάννη, Πρόεδρο

Ντιναλέξη Απόστολο ,Αντιπρόεδρο

Οικονόμου Μιχαήλ,  Γ. Γραμματέα

Τσέτσου Χριστίνα,Ταμία

Καζαντζή Μαρία ,Μέλος

 

Ε.Ε:  Πανταζή Φίλιππο, Πρόεδρο

Μεϊντή Βασιλική ,Μέλος

Κασιούμη Γεώργιο , Μέλος

 

3. Για το διάστημα από Μάϊο 2005 έως Μάϊο 2008  :

 Δ.Σ :  Κατσάνο Ιωάννη, Πρόεδρο

Φωτίκα Αικατερίνη  ,Αντιπρόεδρο

Οικονόμου Μιχαήλ ,Γ. Γραμματέα

Τσέτσου Χριστίνα,  Ταμία

Καζαντζή Μαρία ,Μέλος

 

 Ε.Ε :  Πανταζή Φίλιππο

Κασιούμη Γεώργιο

Παργανά Μάνθο

 

4 . Για το διάστημα από Μάϊο 2008 έως Απρίλιο 2011  :

 Δ.Σ :  Φωτίκα Αικατερίνη  , Πρόεδρο

Οικονόμου Μιχαήλ ,Αντιπρόεδρο

Τσέτσου Χριστίνα , Γ. Γραμματέα

Παργανά  Μάνθο ,  Ταμία

Καζαντζή Μαρία ,Μέλος

 

 Ε.Ε :  Πανταζή Φίλιππο

Πανούση Μαρία

Ντιναλέξη Απόστολο

 

5 . Για το διάστημα από Μάϊο 2011 έως Μάϊο 2014:

 ΔΣ:Φωτίκα Αικατερίνη  , Πρόεδρο

Οικονόμου Μιχαήλ ,Αντιπρόεδρο

Κατσάνο Παναγιώτη , Γ. Γραμματέα

Παργανά  Μάνθο ,  Ταμία

Κύρκο Γρηγόριο  ,Μέλος

 

 Ε.Ε :Πανούση Μαρία

Μπιστιόλη Γεώργιο

Πανταζή Φίλιππο

 

6  . Για το διάστημα από Μάϊο 2014 έως Μάϊο 2017:

ΔΣ: Κατσάνο Παναγιώτη, Πρόεδρο

Τσιάλιο Βασίλειο, Αντιπρόεδρο

Μάντζου Ζωή, Γ. Γραμματέα

Τσαμπαλά Μάριο, Ταμία

Βάσσου Αναστασία, Μέλος

 

 Ε.Ε : Μπιστιόλη Γεώργιο

Βαρτζιώτη Σοφία

Γκαρτζονίκα Κωνσταντίνο

 

7 . Για το διάστημα από Μάϊο 2017 έως σήμερα:

ΔΣ: Τσιάλιο Βασίλειο, Πρόεδρο

Κιτσάκη Μαρία, Αντιπρόεδρο

Τσίπη Δήμητρα, Γ. Γραμματέα

Παπαδοπούλου Μαρία – Νεκταρία, Ταμία

Τσιόγκα Μαρία, Μέλος

 

 Ε.Ε : Ακονίδου Ελένη

Ντίμα Κωνσταντίνο

Ζώη Ιωάννα

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ιωαννίνων από τη σύστασή του έως και σήμερα δεν ενδιαφέρθηκε μόνο για την ανάπτυξη και εδραίωση του αισθήματος αλληλοβοήθειας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του ,.

Με σειρά αποφάσεων των Δ.Σ και των Γενικών Συνελεύσεών του στην ιστορική πορεία όλων αυτών των ετών ,κάτω από πολύ δύσκολες κοινωνικο-πολιτικο-οικονομικές συνθήκες , έδωσε το στίγμα του ως επιστημονικός Σύλλογος,  στα κοινωνικά δρώμενα της πόλης και της χώρας με αποφάσεις συμπαράστασης και αλληλεγγύης προς αναξιοπαθούντα τμήματα του πληθυσμού και ευρύτερα .

Σχετικά αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω αποφάσεις και ενέργειες του έως το έτος 1999 :

Την 11-1-1926 διορίζεται επιτροπή για τον έρανο αεροπορικής αμύνης από τους Ι. Λάππα και Γ. Νιαβή

Την 6-5-1928 έγινε έρανος μεταξύ των μελών για τους σεισμόπληκτους συναδέλφους της Κορινθίας .

Την 6-5-1931 προσέφερε χρηματικό ποσό στους φυλακισμένους στις φυλακές ‘’Ακραίου’’ Ιωαννίνων για την αγορά χειράμαξας για την μεταφορά νερού .

Την 18-3-1933 διοργάνωσε χοροεσπερίδα στο καφενείο ‘’ΑΒΕΡΩΦ’’ και το ποσό διατέθηκε για τους κρατούμενους στις φυλακές ‘’Ακραίου’’  Ιωαννίνων .

Την 12-9-1934 προσέφερε 500 δρχ. για την προτομή του νομομαθούς και ιδρυτή του Τ.Ν Κ. Βλάχου .

Την 23-3-1935 έκανε έρανο μεταξύ των μελών του για την αγορά του αεροπλάνου ονομαζόμενου ‘’ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ‘’

Την 25-4-1935 διέθεσε ποσό 500 δρχ. για την αγορά πασχαλινών ειδών για τους κρατούμενους  Δικηγόρους Αρτας και Κέρκυρας σε ένδειξη αλληλεγγύης.

Την 7-2-1936 ,το ΔΣ του Συλλόγου ,αποφάσισε να συγκεντρώσει ποσό υπέρ των κρατουμένων , για την αγορά σαπουνιού , σκευών πλυντηρίου ,κουβερτών , σανίδων για την κατασκευή κρεβατιών και ποσό 800 δρχ. για την αποφυλάκιση κρατουμένων για χρέη μέχρι του ποσού των 800 δρχ.

Την 12-5-1937 αποφάσισε να γίνει έρανος για την αγορά αεροπλάνου με την ονομασία ‘’ΘΕΜΙΣ’’ προς ενίσχυση της Εθνικής Αεροπορίας.

Την 31-5-1937 έκανε έρανο υπέρ των φυλακισμένων και  αντέδρασε και πέτυχε την μη μεταφορά τους από τον ‘’Ακραίο’’ , όπου βρισκόταν , στο εγκαταλελειμμένο και υπό κατασκευή , κτίριο της τυροκομικής Σχολής ,θεωρώντας ότι αυτό ήταν τελείως ακατάλληλο για τη στέγαση των φυλακισμένων.

Την 15-1-1941 διέθεσε όλο το ποσό της περιουσίας του στον Γ.Δ Ηπείρου , για έρανο της πρόνοιας.

Την 13-12-1943 έκανε έρανο για τους πυροπαθείς .

Την 9-2-1946 προσέφερε 200.000 δρχ. υπέρ των φυματικών .

Την 4-8-1948 ,διέθεσε το ποσό των 200.000 δρχ. και 300.000 δρχ. από το Ταμείο Πρόνοιας του Δικ. Συλλόγου στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων ( κτίριο Γ. Σταύρου ) υπέρ των τραυματιών .

Την 2-8-1949 , διέθεσε 200.000 δρχ. και 300.000 δρχ. το Ταμείο Πρόνοιας του Δικηγορικού Συλλόγου υπέρ της φανέλας του Στρατιώτη .

Την 15-1-1951 με το αριθμ. 137560/31-12-1950 έγγραφό του προς του Υπουργείο Δικαιοσύνης συνέταξε πίνακα δικηγόρων , για την υπεράσπιση απόρων κρατουμένων .

Την 4-9-1961 διέθεσε ποσό υπέρ προικοδότησης των απόρων κορασίδων

Την 17-3-1962 διέθεσε ποσό για την προτομή του νομοδιδασκάλου Β. Οικονομίδη

Την 9-9-1964 διέθεσε ποσό για την αγορά δώρου για τους γάμους του τότε Βασιλιά.

Την 6-5-1965 διέθεσε ποσό 5.000 δρχ για τους σεισμόπληκτους της περιοχής και ευχαρίστησε τον Στρατιωτικό Διοικητική της VIII Μεραρχίας για την συμπαράσταση στους σεισμόπληκτους της περιοχής .

Την 25-9-1965 διέθεσε ποσό 10.000 δρχ. για την ανέγερση αδριάντα του Ελ. Βενιζέλου στα Ιωάννινα .

Την 21-1-1972 διέθεσε ποσό 2.000 δρχ. στο Μέκειο Οικοτροφείο.

Την 12-3-1972 παρέστη το ΔΣ του Συλλόγου  στην σύνταξη συμβολαίων μεταβίβασης οικοπέδων για την ανέγερση της Φοιτητικές Εστίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων χωρίς αμοιβή

Την 15-9-1974 ενίσχυσε τους Κύπριους Πρόσφυγες.

Την 12-10-1976 το ΔΣ του Συλλόγου παρέστη στη σύνταξη συμβολαίων μεταβίβασης  οικοπέδου για την ανέγερση Γυμνασίου στην Κοινότητα Κατσικά χωρίς αμοιβή .

Την 25-9-1978 διέθεσε ποσό 10.000 δρχ. για το άγαλμα του Ελ. Βενιζέλου .

Την 1-7-1980 διέθεσε οικονομικό ποσό για άπορους.

Την 5-11-1984 με ψήφισμα του συμπαραστάθηκε στον αγώνα του Χιλιανού λαού για και για την απελευθέρωση του Ελληνα Ανδρέα Γαλάνη ,και αποφάσισε να αποστείλει  ψήφισμα στο Υπουργείο Εξωτερικών , Τον Δικ. Σύλλογο Αθηνών , τον Δικ. Σύλλογο Χιλής και Διεθνείς Οργανισμούς.

Την 13-3-1986 διέθεσε χρηματικό ποσό στην ΕΛΕΠΑΠ.

Την 20-12-1988 διένειμε δώρα σε ακριτικά φυλάκια .

Την 9-1-1989 διέθεσε 100.000 δρχ. στους σεισμόπληκτους της Αρμενίας.

Την 7-9-1989 διέθεσε 100.000 δρχ. στην Ηπειρωτική Εστία Θεσσαλονίκης για την ανέγερση του μνημείου της Ηπειρώτισσας.

Την 8-12-1989 διέθεσε 100.000 δρχ. στο σύλλογο Περιβάλλοντος για την αγορά και εμφύτευση δέντρων .

Την 11-1-1991 διέθεσε 100.000 δρχ. για τις ανάγκες των προσφύγων Βορειοηπειρωτών .

Την 29-3-1994 διέθεσε 1.000.000 δρχ. για τα παιδιά των δολοφονηθέντων Σ. Σπύρου, αντεισαγγελέα και Κ. Ζαρμαπλά ,αστυνομικού .

Την 9-12-1994 διέθεσε ποσό 50.000 δρχ, στο Κ.Κ.Ε για την διάσωση των αρχείων του από τις ζημίες που υπέστησαν τα γραφεία του εξαιτίας των πλημμυρών.

Την 1-10-1995 διέθεσε ποσό 1.000.000 δρχ. για την οικογένεια του δολοφονηθέντα αντεισαγγελέα Σ. Σπύρου και 1.000.000 δρχ. για την οικογένεια του δολοφονηθέντα αστυνομικού Κ. Ζαρμπαλά .

Την 8-12-1995 υιοθέτησε 5 παιδιά από τη Βοσνία .

Την 24-1-1996 διέθεσε 100.000 δρχ. για την αγορά  χαρτικών για τα σχολεία της Β. Ηπείρου .

Την 20-4-1996 διέθεσε 20.0000 δρχ. Για το Σύλλογο Φίλων Μουσικής .

Την 20-5-1996 διέθεσε 1.000.000 δρχ στην Συμβουλευτική εταιρία κατά των ναρκωτικών.

Την 11-6-1996 διέθεσε ποσό 25.000 δρχ. για τη Μονή Βατοπαιδίου Αγίου Ορους

Την 18-6-1996 διέθεσε ποσό 20.000 δρχ. για στον Σύλλογο παιδιών με ειδικές ανάγκες .

Την 9-5-1997 διέθεσε ποσό 30.000 δρχ. για την αγορά γραφικής ύλης για τους Δικηγόρους της Αλβανίας.

Την 5-12-1997 διέθεσε ποσό 150.000 δρχ. για τις φυλακές των Ιωαννίνων για τους φυλακισμένους .

Την 7-1-1999 διέθεσε ποσό 50.000 δρχ. στην Κίνηση Πολιτών .

Την 27-1-1999 διέθεσε 300.000 δρχ. στην οικογένεια του αποβιώσαντος συναδέλφου Ε. Μπούρου .

Την 1-4-1999 διέθεσε ποσό 30.000 δρχ. στην UNICEF για εμβολιασμό παιδιών .

Την 16-4-1999 διέθεσε 200.000 δρχ. για την ενίσχυση του δοκιμαζόμενου Γιουγκοσλαβικού λαό .

Την 15-9-1999 με αφορμή τον καταστροφικό σεισμό που έγινε στην Αθήνα, με έγγραφό του προς την Ν.Α Ιωαννίνων ζήτησε  να ενταχθούν μέλη του εθελοντικά στα προγράμματα έκτακτης ανάγκης για βοήθεια .

Την 24-9-1999 διέθεσε ποσό 2.000.000 δρχ για του σεισμόπληκτους της Αττικής και 1.000.000 δρχ. για τους σεισμόπληκτους της Τουρκίας.

Την 11-11-1999 διέθεσε 200.000 δρχ. στο Φιλόπτωχο Ταμείο των φυλακών Ιωαννίνων

Την 9-12-1999 διέθεσε 200.000 δρχ. Στο συμβουλευτικό σταθμό καταπολέμησης ναρκωτικών

Την  13- 12-1999 διέθεσε 50.000 δρχ στον τηλεμαραθώνιο της UNICE

 

Επίσης από τις ιστορικές αποφάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων που αποδεικνύουν το μεγάλο αίσθημα ευθύνης και κοινωνικής αλληλεγγύης , όπως αρμόζει σε ένα  μεγάλο επιστημονικό Σύλλογο , στα Κοινωνικά δρώμενα της πόλης, κάτω από δύσκολες πολιτικές και οικονομικές συνθήκες  , αποτελούν οι παρακάτω:

 

α) Η αριθμ. 63/20-10-1944 απόφαση του ΔΣ με Πρόεδρο τον Β. Σόμπολα και μέλη τους Κ. Στεφόπουλο , Σωκ. Γκιώκα, Στ. Μπότσιο ,Αθ. Κίτσιο, και Ιωάννη Σπανό σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε να αποσταλεί έγγραφο προς τον Γενικό Αρχηγό των Εθνικών Ανταρτικών ομάδων , τον Στρατιωτικό Διοικητή της πόλης των Ιωαννίνων , για την σύλληψη και τιμωρία του προδοτών κατά τον Γερμανοϊταλικό πόλεμο .

Η εισήγηση του προέδρου του Δ.Σ και η αριθμ. 63/1944 απόφαση έχει ως εξής :

‘’ Αριθμ. 63

Εν Ιωαννίνοις τη 10η Οκτωβρίου 1944 ημέραν Παρασκευήν και ώραν 5μμ.εν τω Γραφείω του Προεδρεύοντος Β. Σόμπολα , συνήλθον τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ,παρόντων των Β. Σόμπολα , προεδρεύοντος και των μελών Κ. Στεφόπουλου , Σωκ. Γκιώκα , Στ. Μπότσιου , Αθ. Κίτσιου και Ι. Σπανού , επί τη προφορική προσκλήσει του Προεδρεύοντος κ. Β. Σόμπολα , όστις λαβών τον λόγον είπεν τα εξής : ‘’Επί της απελευθερώσεως από των ορδών των βαρβάρων επιδρομέων της Μητροπόλεως της Ηπείρου , της πόλεως των θρύλων και της από αρχαιοτάτων χρόνων Ακροπόλεως του Ελληνισμού και των Ελληνικών γραμμάτων , εθεώρησα καθήκον μου ,κύριοι Σύμβουλοι , να συγκαλέσω Υμάς και συνεορτάσωμεν το ιστορικόν τούτο γεγονός , διότι το θείον δώρον της ελευθερίας , το μεγαλύτερον αγαθόν του ανθρώπου επί της γής, δια το οποίον ο Ελληνισμός από αρχαιοτάτων  χρόνων ηγωνίσθη όσον ουδείς άλλος λαός επί της γής και δια τον αγώνα τούτον ανέκαθεν εκράτει τα σκήπτρα του πολιτισμού , απέδειξε δε δια των πράξεών του ,ότι τοιαύτην επίγνωσιν και συναισθήμασιν βαθείαν είχε δια την ελευθερίαν του ,ώστε να κατακτήσει κατ΄επανάληψιν τας πολυαριθμοτάτους ορδάς των βαρβάρων , οίτινες επιχείρησαν κατά καιρούς να αφαιρέσουσιν το θείον δώρον της ελευθερίας από τους Ελληνας. Η ιδιαιτέρα μας πατρίς, η περισσότερον πάσης άλλης γωνίας της Ελλάδος δοκιμασθείσα και κατά την διάρκειαν του Ελληνοϊταλικού πολέμου και κατά την διάρκειαν της βαρβάρου κατοχής του επιδρομέως , διότι είχεν τη ατυχίαν να είναι έδρα τριπλής κατακτητικής προπαγάνδας, της Ιταλίας, των ευαρίθμων δυστυχώς καλουμένων μεν Ελλήνων και απολαμβανόντων τα αγαθά της Ελληνικής συμπολιτείας ,μη δισταζόντων όμως να ονειρεύονται και την Δημοκρατίαν της Πίνδου   και της απατηλής ιδιοτελούς ιδέας ότι αυτοί μόνον θα είναι οι διαχειρισταί και καρπωταί των αγαθών τούτης και τέλος των άξεστων και απανθρώπων Μουσουλμάνων Τσάμηδων , γενομένων μισθάρνων και ευτελών οργάνων ξένης προπαγάνδας.

Η δοκιμασία της επτατετούς απαισίας δουλείας κατεπίεσε την ψυχήν των δικηγόρων  της Ηπείρου περισσότερον παντός άλλου πολίτου , εκ της σκληράς όμως ταύτης δοκιμασίας εχαλυβδώθη έτι περισσότερον η συνείδησις μας, δυνάμενοι ούτω ν΄ αξιώμεν τον σεβασμόν και την εκτίμησιν ολοκλήρου της κοινωνίας μας. Μετά την πλήρη εθνικήν μας απελευθέρωσιν  και αποκατάστασιν του Γένους μας, ας ευχηθούμεν όπως σύμπας ο Ελληνισμός ηνωμένος χωρήσει γοργώ τω βήματι προς και άμεσον και επιτακτικής αναδιοργάνωσίν του .

Μετά ταύτα , το Διοικητικό Συμβούλιο , παμψηφεί και ομοφώνως

Αποφασίζει

Όπως αποσταλή το κάτωθι έγγραφον προς τον Γενικόν Αρχηγόν των Εθνικών Ανταρτικών Ομάδων , τον Στρατιωτικόν Διοικητήν της πόλεώς μας ,έχον ούτω :

‘’Αρχηγέ , έχομεν την τιμήν να εφελκύσωμεν το Υμέτερον ενδιαφέρον επί του ζητήματος της όσον ένεστι ταχυτέρας συλλήψεως και τιμωρίας των προδοτικώς δρασάνων , ως και των εκμεταλλευθέντων τον πτώχοντα λαόν κατά την διαδρομής της πολυετούς δραματικής και ζοφεράς δουλείας δια την αποτίναξιν της οποίας τόσον επιμόχθως και τελεσφόρως εργάσθητε. Είναι ομόθυμον και ζωηρόν το κοινόν αίσθημα , όσον αφορά την άμεσον σύλληψιν και τιμωρία των προδοτών και εκμεταλλευτών ,η ελευθέρα κυκλοφορία  των οποίων απειλεί την διασάλευσιν της δημοσίας τάξεως ,διότι η παρουσία τούτων εν μέσω του εορτάζοντος την απελευθέρωσιν του λαού προκαλεί αυτόν και δηλητηριάζει τον ενθουσιασμό τούτου ,δύναται δε να παρέξει αφορμήν εις αυτοδικίαν και παρέχει εις τους εξ αρχής ανατροπείς της εννόμου τάξεως κακόβουλα και δημοκοπικά επιχειρήματα. Εν τη Ηπειρωτική πρωτευούση διαμένουσιν αρκετοί προδόται και εκμεταλλευταί της λαϊκής δυστυχίας, διότι εν αυτή ήδρευεν και έδρα η τε Αλβανική και η των οραματιστών της Δημοκρατίας της Πίνδου προπαγάνδα .Ο Σύλλογος ημών ενεργών εντός του πλαισίου του ευρυτέρου και υψηλότερου αυτού προορισμού και εμπνεόμενος από την σκέψιν ότι η σκληρά και άτεγκτος τιμωρία των προδιδόντων την πατρίδα και εκμεταλλευομένων τον δυστυχούντα λαόν , όπως επισύρει την προσοχήν Σας επί του ζητήματος τούτου , το οποίον ο ηπειρωτικός λαός προτάσσει και αυτού του ζητήματος του άρτου του , του οποίου , ως γνωστόν , στερείται επί τετραετίας. Ο Σύλλογος μας είναι πρόθυμος να συμβάλει εις την εξακρίβωσιν των με προδοτικάς πράξεις και τοιαύτας εκμεταλλεύσεις του λαού βαρυνομένους.

 

β) Η αριθμ. 93/24-7-1948 ομόφωνη απόφαση του ΔΣ με Πρόεδρο τον Β. Σόμπολα και μέλη τους Αριστ. Πατσέλη , Β. Γιαννάκο, Κ. Στεφόπουλο ,Σ. Μπότσιο  και Αθ. Κίτσιο ,με την οποία αποφασίστηκε να αποσταλεί η απόφαση στον Διοικητή του Α΄ Σώματος Στρατού , Στρατηγό Θρασύβουλο Τσακαλώτο και στον διοικητή της VIII Μεραρχίας  , Στρατηγό Ανδρέα Μπαλοδήμο , με σκοπό να διατάξουν την αναστολή της αριθμ. 253/1948 απόφασης του Εκτακτου Στρατοδικείου Ιωαννίνων , με την οποία καταδικάστηκαν εις θάνατον 48 πολίτες των Ιωαννίνων .

Η εισήγηση του Προέδρου και η αριθμ. 93/24-7-1948 απόφαση του ΔΣ έχουν ως εξής:

’’Αριθμ. 93

Πράξις

Συνεδρίασης 24 Ιουλίου 1948

Παρόντες :Πρόεδρος : Β. Σόμπολας ,Μέλη Αριστ. Πατσέλης ,Βασ. Γιαννάκος,Κων. Στεφόπουλος ,Στεφ. Μπότσιος και Αθ. Κίτσιος

Το Διοικητικόν Συμβούλιον του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων συνελθόν σήμερον την 24 Ιουλίου 1948 εις έκτακτον συνεδρίασιν εν τω Γραφείω αυτού , λαβόν γνώσιν της εκδοθείσης υπ΄αριθμ. 253 της 23 Ιουλίου 1948 αποφάσεως του εκτάκτου Στρατοδικείου Ιωαννίνων ,δι΄ής κατεδικάσθησαν εις εσχάτην των ποινών τεσσαράκοντα οκτώ (48) πολίται των Ιωαννίνων και λαβόν υπ΄ όψιν την δημιουργηθείσαν παρά τη κοινωνία των Ιωαννίνων και εις όλον τον επιστημονικόν κόσμον τη πόλεως εντύπωσιν , φρονεί ότι η απόφασις αύτη, λόγω του υπερβολικού αριθμού των καταδικασθέντων τυγχάνει υπεράγαν αυστηρά και δίκαιον είναι ν΄ ανασταλεί η εκτέλεσις ταύτης εκ μέρους των αρμοδίων , δια τους εξής λόγους:

Διότι η εκτέλεσις ανηλίκων νέων ,Γυμνασιοπαίδων ,κορασίδων και παλαιών πολεμιστών, αναπήρων κ.λ.π , οίτινες περιέχονται εις την ως άνω απόφασιν προς εκτέλεσιν και άλλων ενηλίκων τοιούτων , αντίκειται εις την σταθεράν κρατήσασαν ανέκαθεν εν τη Ελληνική Δικαιοσύνη παράδοσιν και  εις το κοινόν αίσθημα της πόλεως των Ιωαννίνων ,ήτις το πρώτον αντιμετωπίζει τοιαύτης εντάσεως ζητήματα.

Διότι η εκτέλεσις τοσούτων κατηγορουμένων και τοιούτου αριθμού θέλει ρίψει εις πένθος , λύπην και οδύνην , μέγα τμήμα των κατοίκων της πόλεως των Ιωαννίνων , δεδομένου ότι πρόκειται περί ανεπανορθώτου ποινής , μη δυναμένης να θεραπευθεί μελλοντικώς , εάν καταδειχθεί ότι ενεφιλοχώρησε τυχόν δικαστική πλάνη.

Διότι η αναστολή της εκτελέσεως ,μέχρι της προσηκούσης ερεύνης της υποθέσεως παρά του Συμβουλίου Χαρίτων , ουδεμίαν ζημίαν κοινωνικήν ή εθνικήν επιφέρει , γνωστού όντος ότι οι κάτοικοι της πόλεως των Ιωαννίνων τυγχάνουσι γενικώς φιλόνομοι και φιλήσυχοι πολίται και δεν ρέπουσιν εις διενέργειαν πράξεων , αίτινες ως αποτέλεσμα δύνανται να έχωσιν την διατάραξιν της τάξεως , ευταξίας και κοινής ησυχίας.

Διότι η εκδθοθείσα απόφασις, ως προείρηται , είναι τα μάλα αυστηρά , μη λαβούσα υπ΄όψιν ότι επρόκειτο περί οργανώσεως οικονομικού μόνον περιεχομένου και ότι οι καταδικασθέντες , κατά το απόλυτον σχεδόν σύνολον αυτών εξεδήλωσαν επανειλημμένως και ζωηρώς την μεταμέλειαν αυτών , ουδεμία δε εκδήλωσις πράξεως βίας είχε λάβει χώραν .

Δια ταύτα

Εκτιμών το Συμβούλιον ,ότι η αναστολή της εκτελέσεως της αποφάσεως ταύτης προσωρινώς και μέχρι αποφάσεως του αρμοδίου Συμβουλίου Χαρίτων , θέλει επαναφέρει την διαταραχθείσαν  ηρεμίαν και ησυχίαν των κατοίκων της πόλεως.

Αποφαίνεται ομοφώνως

Να εκφρασθεί η ευχή και θερμή παράκλησις του Δικηγορικού Συλλόγου προς τους αξιοτίμους κ.κ Στρατηγόν και Θρασύβουλον Τσακαλώτον, Διοικητήν Α΄ Σώματος Στρατού και Προς τον Στρατηγόν Διοικητήν τη VIII Μεραρχίας κον Ανδρέαν  Μπαλοδήμον, όπως διατάξωσιν την αναστολήν της εκτελέσεως της υπ΄αριθμ. 253/1948 αποφάσεως του Εκτάκτου Στρατοδικείου Ιωαννίνων , προσωρινώς και μέχρις ου αποφανθεί το κατά νόμον Συμβούλιον Χαρίτων , με την βεβαιότητα ότι ούτω  εξυπηρετείται το περί δικαίου αίσθημα.

Να παρακληθώσιν οι εξοχώτατοι κ.κ Θεμιστοκλής Σοφούλης ,πρόεδρος Κυβερνήσεως , Κων/νος Τσαλδάρης , αντιπρόεδρος Κυβερνήσεως ,Γεώργιος Στράτος , Υπουργός Στρατιωτικών και Γεώργιος Μελάς , Υπουργός της Δικαιοσύνης και ενεργήσωσι τα καθ΄εαυτούς περί μη εκτελέσεως προσωρινώς ,ως άνω ελέχθη , της υπ΄αριθμ. 253/1948 αποφάσεως του Εκτάκτου Στρατοδικείου Ιωαννίνων.

Αντίγραφον επίσης του παρόντος να διαβιβασθεί μερίμνη του κ. Προέδρου προς τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Ιωαννίνων κον Σπυρίδωνα και τον Δήμαρχον Ιωαννίνων , παρακαλουμένους και τούτους δια τας προσηκούσας κατά την κρίσιν των ενεργείας.

 

γ) Η αριθμ. 13/8-7-1975 ομόφωνη απόφαση του ΔΣ με Πρόεδρο τον  Σ. Σπέγγο και των μελών  : Αγ. Τοπάλη , Σ. Κατσαδήμα ,Π. Μαρνέλη , Β. Καράσα, Γ. Μπέστα και Σ. Στεφόπουλο. Το ΔΣ τάχθηκε κατά  του αριθμ. 684/1975 Βουλεύματος του Α.Π με το οποίο χαρακτηρίστηκε στιγμιαίο το έγκλημα της έσχατης προδοσίας σχετικά με την 21η Απριλίου 1967 :

‘’Απεφάσισε ομοφώνως

Ότι συντάσσεται με την συντριπτική πλειοψηφία του Νομικού Κόσμου της Χώρας και διαδηλοοί την αντίθεσίν του προς το άνω Βούλευμα .

Θεωρεί ελλιπώς ητιολογημένην και νομικώς εσφαλμένην την κρίσιν ,δι΄ ής εδόθη ο χαρακτηρισμός του στιγμιαίου εις το έγκλημα της εσχάτης προδοσίας και εκφράζει την ανησυχίαν του δια τα επιπτώσεις εις την δημόσια ζωήν της χώρας .

Ζητεί την ανακοίνωσιν υπάρξεως ή μη πλειοψηφίας και ,εις την καταφατικήν  περίπτωσιν ,την δημοσίευσιν ταύτης.

Ν’ ανακοινωθεί η παρούσα εις τον Πρόεδρον της Κυβερνήσεως ,στον Υπουργόν Δικαιοσύνης ,Αρχηγούς Κομμάτων ,Δ.Σ Αθηνών και δημοσιευθεί η ως άνω απόφασις εις την Εφημερίδα το ΒΗΜΑ.’’

 

Διατελούμεν μετά βαθυτάτου σεβασμού

 

Ο Πρόεδρος                               Τα μέλη             Ο Γεν. Γραμματέας ‘’