Λ.Ε.Α.Δ.Ι.

Ιστορικό Ίδρυσης

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ιωαννίνων συστήθηκε το  έτος 1926 και το ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου στη συνεδρίαση της 25-4-1928 αποφάσισε την ίδρυση του Ταμείου Πρόνοιας , αναθέτοντας την σχετική μελέτη στον δικηγόρο Σ. Σούρλα . Στη συνέχεια με την αριθμ. 15/1928 απόφαση της Γ.Σ εγκρίθηκε το Καταστατικό του Ταμείο Πρόνοιας .

Την 25-10-1936 αναγνωρίστηκε από το Πρωτοδικείο Ιωαννίνων το Καταστατικό του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Ιωαννίνων με προσωρινή διοίκηση τους δικηγόρους : Κ. Φρόντζο, Σ. Συρμακέση , Ι. Παπαδόπουλο, Α. Κούρεντα και Σ. Γκιόκα .

Με τη διάταξη του άρθρου 31 παρ. 1 του Ν. 2676/5-1-1999 ( ΦΕΚ 5-1-1999 ) τα Ταμεία Πρόνοιας των Δικηγορικών Συλλόγων που είχαν ιδρυθεί με τον α.ν 87/1936 , καταργήθηκαν από 1-7-1999 .

Σύμφωνα με την παρ. 2 της ίδιας διάταξης , δόθηκε η δυνατότητα σε κάθε Δικηγορικό Σύλλογο ,με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του, που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του ,  να συστήσει Λογαριασμό Ενίσχυσης και Αλληλοβοήθειας  των μελών του ,  σωματειακής μορφής ( Ν.Π.Ι.Δ  μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ) ως καθολικό διάδοχο φορέα του Ταμείου Πρόνοιας που καταργήθηκε .

Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου  Ιωαννίνων αποφάσισε κατ΄ αρχήν τη σύσταση του Λογαριασμού αυτού και  συστάθηκε Διοικούσα Επιτροπή , η οποία με μεγάλο κόπο, προσπάθεια και σοβαρότητα διασφάλισε την περιουσία του καταργηθέντος Ταμείου Πρόνοιας και συνέταξε το Καταστατικό , που εγκρίθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα . Την προσωρινή διοίκηση ακολούθησε εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο που συνέταξε Κανονισμό Λειτουργίας και Παροχών , εγκεκριμένο από τη Γενική Συνέλευση .Η Διοικούσα επιτροπή Τ.Π.Δ.Ι 1999 αποτελούνταν από τους :

Κατσάνο Ιωάννη, Πρόεδρο

Οικονόμου Ιωάννη ,Αντιπρόεδρο

Ζώλα Ελευθέριο , Γ. Γραμματέα

Παπαδόπουλο Γρηγόριο ,Ταμία

Χρόνη Βασίλειο ,Μέλος

Από τις διατάξεις του καταστατικού του Λ.Ε.Α.Δ.Ι ( Λογαριασμός Ενίσχυσης και Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων Ιωαννίνων ) προκύπτει ότι σκοπός του είναι η αλληλοβοήθεια μεταξύ των συναδέλφων και το αίσθημα αλληλεγγύης και συνεργασίας μεταξύ τους.

Η ιδιότητα του μέλους δεν είναι υποχρεωτική  και μέλος του μπορεί   να γίνει κάθε μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων υποβάλλοντας τη σχετική αίτηση και καταβάλλοντας την εφάπαξ  εισφορά του .

 

Τα έσοδά του προέρχονται εκτός από τις παραπάνω εισφορές και από μηνιαία εισφορά των μελών, από ποσοστό επί των παραβόλων προεισπράξεων και από την διακίνηση ειδικών ενσήμων αναλόγως των παραστάσεων των μελών  στα Δικαστήρια.

Από τις διατάξεις του καταστατικού προκύπτει ότι σκοπός του είναι η αλληλοβοήθεια μεταξύ των συναδέλφων και το αίσθημα αλληλεγγύης και συνεργασίας μεταξύ τους.

Βάσει των διατάξεων του Καταστατικού του παρέχει στα μέλη του:

α. Εφάπαξ χρηματική ενίσχυση κατά την έξοδο μέλους  από την ενεργό δικηγορία όταν συνταξιοδοτηθεί από το Ταμείο Νομικών ή από άλλο ασφαλιστικό οργανισμό ή καταστεί ολικά και μόνιμα ανίκανο για το επάγγελμα με την προϋπόθεση συνταξιοδότησης του για την αιτία αυτή . Επίσης χορηγεί εφάπαξ χρηματική ενίσχυση στους δικηγόρους –μέλη του που αποχωρούν ,λόγω παραιτήσεως από το Δικηγορικό επάγγελμα ή μεταθέσεως σε άλλο Δικηγορικό Σύλλογο .

β. Βοήθημα σε περίπτωση προσωρινής ανικανότητας προς εργασία από οποιαδήποτε αιτία (ασθένεια ή ατύχημα ).

γ. Συμπληρωματική βοήθεια για ιατροφαρμακευτική , οδοντιατρική περίθαλψη .

δ. Επίδομα τοκετού .

ε. Χρηματική ενίσχυση στην οικογένεια του μέλους του σε περίπτωση θανάτου .

στ. Εξοδα κηδείας και εφάπαξ χρηματική ενίσχυση της οικογένειας σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου ή ολικής ανικανότητας .

Τα Διοικητικά Συμβούλια και Ε.Ε του Λ.Ε.Α.Δ.Ι από το πρώτο έτος σύστασής του αποτελούνταν από τα παρακάτω άτομα :

1. Για το διάστημα από  2000 έως Μάϊο 2002 :

Κατσάνο Ιωάννη, Πρόεδρο

Χασιώτη Ηρακλή, Αντιπρόεδρο

Οικονόμου Μιχαήλ, Γ. Γραμματέα

Παπαδόπουλο Γρηγόριο , Ταμία

Ντιναλέξη Απόστολο ,Μέλος

Ε.Ε : Πανταζή Φίλιππο, Πρόεδρο

Μεϊντή Βασιλική ,Μέλος

Κασιούμη Γεώργιο , Μέλος

2. Για το διάστημα από Μαϊο 2002 έως Μάϊο 2005:

ΔΣ:   Κατσάνο Ιωάννη, Πρόεδρο

Ντιναλέξη Απόστολο ,Αντιπρόεδρο

Οικονόμου Μιχαήλ,  Γ. Γραμματέα

Τσέτσου Χριστίνα,Ταμία

Καζαντζή Μαρία ,Μέλος

Ε.Ε:  Πανταζή Φίλιππο, Πρόεδρο

Μεϊντή Βασιλική ,Μέλος

Κασιούμη Γεώργιο , Μέλος

3. Για το διάστημα από Μάϊο 2005 έως Μάϊο 2008  :

 Δ.Σ :  Κατσάνο Ιωάννη, Πρόεδρο

Φωτίκα Αικατερίνη  ,Αντιπρόεδρο

Οικονόμου Μιχαήλ ,Γ. Γραμματέα

Τσέτσου Χριστίνα,  Ταμία

Καζαντζή Μαρία ,Μέλος

 

 Ε.Ε :  Πανταζή Φίλιππο

Κασιούμη Γεώργιο

Παργανά Μάνθο

4 . Για το διάστημα από Μάϊο 2008 έως Απρίλιο 2011  :

 Δ.Σ :  Φωτίκα Αικατερίνη  , Πρόεδρο

Οικονόμου Μιχαήλ ,Αντιπρόεδρο

Τσέτσου Χριστίνα , Γ. Γραμματέα

Παργανά  Μάνθο ,  Ταμία

Καζαντζή Μαρία ,Μέλος

 

 Ε.Ε :  Πανταζή Φίλιππο

Πανούση Μαρία

Ντιναλέξη Απόστολο

5 . Για το διάστημα από Μάϊο 2011 έως Μάϊο 2014:

 ΔΣ:Φωτίκα Αικατερίνη  , Πρόεδρο

Οικονόμου Μιχαήλ ,Αντιπρόεδρο

Κατσάνο Παναγιώτη , Γ. Γραμματέα

Παργανά  Μάνθο ,  Ταμία

Κύρκο Γρηγόριο  ,Μέλος

 

 Ε.Ε :Πανούση Μαρία

Μπιστιόλη Γεώργιο

Πανταζή Φίλιππο

6  . Για το διάστημα από Μάϊο 2014 έως Μάϊο 2017:

ΔΣ: Κατσάνο Παναγιώτη, Πρόεδρο

Τσιάλιο Βασίλειο, Αντιπρόεδρο

Μάντζου Ζωή, Γ. Γραμματέα

Τσαμπαλά Μάριο, Ταμία

Βάσσου Αναστασία, Μέλος

 

 Ε.Ε : Μπιστιόλη Γεώργιο

Βαρτζιώτη Σοφία

Γκαρτζονίκα Κωνσταντίνο

7 . Για το διάστημα από Μάϊο 2017 έως Οκτώβριο 2021 (μετά από παράταση της θητείας λόγω των περιορισμών εκ της πανδημίας):

ΔΣ: Τσιάλιο Βασίλειο, Πρόεδρο

Κιτσάκη Μαρία, Αντιπρόεδρο

Τσίπη Δήμητρα, Γ. Γραμματέα

Παπαδοπούλου Μαρία – Νεκταρία, Ταμία

Τσιόγκα Μαρία, Μέλος

 Ε.Ε : Ακονίδου Ελένη

Ντίμα Κωνσταντίνο

Ζώη Ιωάννα

8 . Για το διάστημα από Νοέμβριο 2021 έως σήμερα):

ΔΣ: Τσιάλιο Βασίλειο, Πρόεδρο

Γατσιάνη Δήμητρα, Αντιπρόεδρο

Σιώλου Χαρά, Γ. Γραμματέα

Παπαδοπούλου Μαρία – Νεκταρία, Ταμία

Βάσσου Αναστασία, Μέλος

Ε.Ε. : Μάντζου Ζωή

Νάση Δημήτριο

Ακονίδου Ελένη

Αιτήσεις

Καταστατικά

Ηπειρώτικη Ευποιία

Δραστηριότητες

Δικαστηριακά Παραλειπόμενα

Παραλειπόμενα του επαγγέλματός μας έτσι όπως καταγράφηκαν στις αίθουσες των Δικαστηρίων….