Λ.Ε.Α.Δ.Ι.

Καταστατικό ΕΛΕΑΔ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΈΝΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ” (Ε.Λ.Ε.Α.Δ..)

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ

 

Άρθρο 1 Επωνυμία – Έδρα

 

Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και την
επωνυμία «Ενωση Λογαριασμών Ενίσχυσης και Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων
Επαρχιών Ελλάδος» (Ε.Λ.ίΞ.Α.Δ.), με έδρα την____________

 

Άρθρο 2

Σκοπός

 

Σκοπός της Ε.Λ.Ε.Α.Δ. είναι η διεκδίκηση, η διαφύλαξη, η μελέτη και η προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών συμφερόντων των μελών της. Ειδικότερα η Ένωση σκοπούς έχει:

1.    Την καλλιέργεια, υποβοήθηση, ανάπτυξη και διάδοση του πνεύματος της οργάνωσης, συνεργασίας και ομαδικότητας των δικηγόρων, με την γενίκευση της συμμετοχής όλων στα λειτουργούντα σωματεία αυτών και μέσω αυτών στις υπερκείμενες οργανώσεις.

2. Την ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης, συνεργασίας και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών και της ανόδου του πολιτιστικού, μορφωτικού και βιοτικού επιπέδου αυτών.

3. Τη συστηματική μελέτη των προβλημάτων των ΛΕΑΔ για την προσφορότερη συλλογική διεκδίκηση και επίλυση αυτών. Την επιδίωξη κοινής κατεύθυνσης όλων των Λογαριασμών Ενίσχυσης και Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων της χώρας, ώστε να καταστεί δυνατή η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των οικονομικών και ασφαλιστικών όρων διαβιώσεως των Ελλήνων δικηγόρων.

4. Την ενθάρρυνση1 και προώθηση της συνεργασίας των μελών με την οργάνωση τους σε κοινοπραξίες και συνεταιρισμούς, κάθε οικονομικής μορφής, για την αποτελεσματικότερη προάσπιση και προαγωγή των οικονομικών, προνοιακών, υγειονομικών και ασφαλιστικών συμφερόντων τους.

5.    Να αναλαμβάνει προγράμματα κοινωνικής πολιτικής για την υποστή­ριξη των δικηγόρων και των μελών της οικογένειας των.

6.    Να αναλαμβάνει την οργάνωση και την στήριξη εκπαιδευτικών, πολι­τιστικών και ψυχαγωγικών προγραμμάτων για τους δικηγόρους και τα μέλη της οικογένειας αυτών.

7.    Την συνεργασία μ’άλλους φορείς υγείας και κοινωνικής πρόνοιας των Ελλήνων Δικηγόρων.

8.    Την εμπέδωση πνεύματος ισότιμης συνεργασίας για το πιο πάνω θέμα και σκοπό με τους οικείους Δικηγορικούς Συλλόγους και την από κοινού αντιμετωπική τους.

9.      Η δημιουργία πανελλήνιου φορέα με , την μορφή Ταμείου
επαγγελματικής Ασφάλισης
TEA.

10.      Την μελέτη και υλοποίηση τρόπων αποτελεσματικότερης
μεμονομένα ή από κοινού επενδύσεων των αποθεματικών με την δημιουργία
αν κριθεί σκόπιμο και κατάλληλου φορέα.

 

Άρθρο 3 Μέσα

 

Για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών η Ενωση :

1. Απευθύνεται στις δημόσιες, διοικητικές και* δικαστικές αρχές, τους
Δικηγορικούς Συλλόγους και τους εκπροσώπους διαφόρων κοινωνικών
ομάδων, για κάθε ζήτημα που αφορά τα υγειονομικά – προνοιακά
συμφέροντα των μελών |ης για τη διαμόρφωση, τη λήψη και την εφαρμογή των
αποφάσεων, που αφορούν τα κοινά επαγγελματικά,* οικονομικά και κοινωνικά
συμφέροντα των μελών τη| και γενικότερα τα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου.

2. Διεξάγει κάθε νόμιμπς μορφής κινητοποιήσεις και δραστηριότητες, για τη
διεκδίκηση και επίλυση τίίον απασχολούντων τα ΛΕΑΔ προβλημάτων και την
περιφρούρηση των οικοδομικών, ασφαλιστικών,προνοιακών, υγεινομικών και
κοινωνικών συμφερόντων των μελών των κατά τόπους Λ.Ε.Α.Δ.

3. Χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο νόμιμο μέσο για την ενημέρωση της κοινής γνώμης και της Δημόσιας Διοίκησης, πάνω στα θέματα που ενδιαφέρουν τα μέλη ΛΕΑΔ και Δικηγόρων και την προβολή αυτών.

4. Επιδιώκει την εκπροσώπηση της Ενωση σε Συμβούλια, Κρατικές Επιτροπές και Οργανισμούς, πάνω σε θέματα που άμεσα ή έμμεσα αφορούν τα ΛΕΑΔ. .

5. Εκδίδει βιβλία, έντυπα επαγγελματικού και μορφωτικού ενδιαφέροντος και ενισχύει τέτοια έντυπα που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των μελών του και ενημέρωση επί θεμάτων των ΛΕΑΔ..

6. Συμπράττει και συνεργάζεται με άλλους όμοιους φορείς και Δικηγορικούς Συλλόγους, σε κοινούς στόχους ανάπτυξης και προαγωγής των συλλογικών συμφερόντων των μελών. t

7. Διεξάγει δικαστικούς:αγώνες προς προστασία των μελών της προς επίτευξη και εφαρμογή των ισχυόντων νομοθετικών διατάξεων . ^ ,

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

 

                 Άρθρο 4

 Μέλη

Ι.Μέλη της Ενωσης γίνονται τα σωματεία που λειτουργούν νόμιμα με επωνυμία «ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ» τα οποία έχουν σαν μέλη τους φυσικά πρόσωπα, που ασκούν το επάγγελμα του δικηγόρου

Άρθρο 5 Εγγραφή μελών

 

1. Για να γίνει ένας Λ.Ε.Α.Δ. μέλος της Ενωση αυτής, πρέπει να υποβάλλει
έγγραφη αίτηση προς τη Συντονιστική, που υπογράφεται από τους εκπροσώπους
της και ύστερα από απόφαση του Ολομέλειας, με την ίοττοία να δηλώνει την περί
εγγραφής της βούληση και να συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις του προηγουμένου
άρθρου 4. Στην αίτηση αυτή πρέπει να αναγράφονται η επωνυμία και η έδρα του
ΛΕΑΔ.                                 
y                                                  i 1
?!

Ι!

2.   Μαζί με την αίτηση του, ο Λ.Ε.Α.Δ. υποβάλλει πλήρες πρακτικό της Γενικής του Συνέλευσης, στο οποίο περιέχεται η περί εγγραφής στην Ενωση απόφαση της. Επίσης υποβάλλει:

α) Κυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού αυτού, με μνεία του αριθμού της αποφάσεως του αρμοδίου Πρωτοδικείου, με την οποία εγκρίθηκε το καταστατικό αυτού, τον αριθμό και τη χρονολογία που είναι καταχωρημένος ο Λ.Ε.Α.Δ στα βιβλία αναγνωρισμένων σωματείων του Πρωτοδικείου.

β) Πίνακα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΛΕΑΔ.

γ) Ονομαστικές καταστάσεις των μελών τους ποι| έχουν εγγραφεί.

3.   Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενωσης υποχρεούται να συζητήσει την αίτηση εγγραφής στην πρώτη συνεδρίαση του και μέσα, σε τριάντα ημέρες από την υποβολή της. Εάν το υποψήφιο μέλος συγκεντρώνει τις παραπάνω προϋποθέσεις ίο Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγκρίνει την αίτηση και να προχωρήσει στην εγγραφή του. Αν η αίτηση απορριφθεί ή παρέλθει η προθεσμία των τριάντα ημερών ο ενδιαφερόμενο| Λ.Ε.Α.Δ. δικαιούται να ττρρσφύγει στο Μονομελές Πρωτοδικείο μέσα σε ένα μήνα από την κοινοποίηση της’απορριπτικής απόφασης ή από την παρέλευση της πιο πάνω προθεσμίας.

 

4.    Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται αμέσως με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η από της τελεσιδικίας της απόφασης που διατάζει την εγγραφή.

5.    Κάθε μέλος έχει καθήκον να γνωστοποιεί στην Ενωση, το γρηγορότερο, κάθε μεταβολή στη διοίκηση αυτού, καθώς και κάθε τροποποίηση του καταστατικού του.

 

Άρθρο 6 Αποχώρηση – Αποβολή μέλους

1.      Κάθε ΛΕΑΔ-μέλος, μπορεί να αποχώρησε) από την Ενωση, αφού
προηγούμενα εξοφλήσει όλες τις οφειλές του προς την ‘Ενωση, μέχρι του τέλους του
έτους της αποχώρησης του και ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των
μελών της.
{ j

2.      Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης μπορεί να αποφασίζει αιτιολο-
γημένα για την αποβολή μέΐους αν :                                            | ;

α. Έπαψε να έχει τ& ι προϋποθέσεις εγγραφής ποΐ| προβλέπει το άρθρο 4 τταρ. 1 του καταστατικού αίτρύ.

Ι β. Συμπεριφέρεται|αντίθετα προς τους σκοπούς της Ένωσης και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ. Καθυστερεί αδικαιολογήτως, περισσότερο άττό δύο συνεχή έτη, την υποχρεωτική συνδρομή της προς την Ενωση. s

δ. Αν στερείται διοίκησης επί τρία συνεχή έτη. Και

ε. Αν συντρέχει σπουδαίος λόγος.

3.      Την αποβολή μέλους εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο μέλος αυτού ή το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον των εκπροσώπων των ταμειακά τακτοποιημένων μελών.

4.      Η περί αποβολής μέλους απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίνεται
από τη Γενική Συνέλευση των μελών της Ενωσης. Η περί αποβολής μέλους
απόφαση της Συντονιστικής εισάγεται προς έγκριση στην πρώτη μετά την έκδοση
της Ολομέλεια των
μελών της Ενωσης. Τα αποτελεσματικής αποβολής επέρχονται
από την έγκριση από την, Ολομέλεια. Η Συντονιστίκη και η Ολομέλεια πριν
αποφασίσουν καλούν προηγουμένως το μέλος σε ακρόαση για τις αποδιδόμενες σε
αυτό κατηγορίες.                     |                                                   
j

5. Σε περίπτωση αποβολής του, το μέλος δικαιοι$τρι να προσφύγει, μέσα σε τριάντα μέρες από την επ©οση σε αυτό της περί αποβολής του αποφάσεως, στο ΐγίονομελές Πρωτοδικείρ τηϊ έδρας της Ενωσης.

Άρθρο 7 Δικαιώματα μελών

Κάθε μέλος – Λ.Ε.Α.Δ. έχει τα παρακάτω δικαΐ|Χ)|1ιατα :

1.    Να συμμετέχει με τους νόμιμους εκπροσώπους του στις Ολομέλειες της Ενωσης και στις ψηφοφορίες για κάθε λαμβανόμενη απόφαση-

2.  Να εκλέγονται, οι^κπρόσωποι του στα διοικητικά και λοιπά καταστατικά
όργανα και επιτροπές της Ενωσης.                                             | I

3.  Να λαμβάνει με τΐυς νόμιμους εκπροσώπους του, γνώση των πρακτικών και των λαμβανομένων, Irtro τη Ολομέλεια και τα άλλα καταστατικά όργανα αποφάσεων να ζητεί και να λαμβάνει αντίγραφο των πόακτικών αυτών και άλλων εγγράφων που το αφορούνκαι να ενημερώνεται επί τηςπτόρείας των προβλημάτων του κλάδου και για όλες τις δραστηριότητες της Ενωσης.

 

 

Άρθρο 8 Υποχρεώσεις των μελών

 

Κάθε μέλος της Ενωσης έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις :

1.  Να συμμετέχει στις Ολομέλειες και σε κάθε άλλη δραστηριότητα της Ενωσης
και να συμπαρίσταται στα Όργανα της Διοίκησης στην άσκηση των καθηκόντων
και επιδιώξεων της.

2.   Να τηρεί το καταστατικό και να συμμορφώγεται με τις αποφάσεις της
Ολεμέλειας , της Συντονιστικής Επιτροπής και των λοιπών οργάνων της Ενωσης.

3.                                                                                         Να μην αντιστρατεύεται στα συμφέροντα της Ενωσης και να συμπαρίσταται
στο έργο αυτής και σε
κάψ κινητοποίηση και δραστηρ|ότητα προς προαγωγή και
επίτευξη των σκοπών αυτήά                                                       [

4.  Να πληρώνει τακτικά τις οικονομικές του υττοχρεώσεις απέναντι στην
Ενωση και να ενημερώνει
φ|τή για τα προβλήματα και π δράση της.

i 5. Να ενημερώνουν!το γρηγορότερο την Ενωσι ·για κάθε μεταβολή στο καταστατικό τους, στη διοίκηση αυτών, στους αντιπροσώπους των, στη δύναμη των μελών τους και γενικά |ιρ κάθε μεταβολή που αφορά τη νομική τους κατάσταση και τα έναντι της Ενωσης δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτών.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

 

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ Ενωσης

ι

Άρθρο 9

Τα βασικά όργανα Διοίκησης της Ενωσης είναι η Γενική Συνέλευση που καλείται Ολομέλεια, το Διοικητικό Συμβούλιο που καλείται Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των ΛΕΑΔ και η Ελεγκτική Επιτροπή.   « >

 

Άρθρο 10                   I j

Γενική Συνέλευση ή Ολομέλεια ΛΕΑΔ

 

Η Ολομέλεια ΛΕΑΔ Είναι το ανώτατο όργανο τοι| qωματείou και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά π λειτουργία του και το οποίο· δεν υπάγεται, σύμφωνα με τρ νόμο ή το καταστατικό α||τό στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου. Σ’ αυτήν μετέχουν όλοι οι πρόεδροι (ή οι νό|ιμοι αναπληρωτές τους) των ταμειακά τακτοποιημένων μελών της. Κάθε Πρόεδρος ΛΕΑΔ τόσες ψήφους, όσα τα μέλη του σωματείου που
εκπροσωπεί. Ειδικά όμως στη Γενική Συνέλευση της εκλογής των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου και των άλλων οργάνων της Ομοσπονδίας, κάθε πρόεδρος
διαθέτει μόνο μία ψήφο.          ; ,

Ειδικότερα η Ολομέλεια : I

α. Εκλέγει τη Συντονιστική Επιτροπή , την ΕλεγκτΙκή Επιτροπή και ελέγχει τη
δράση αυτών.                          | ‘ I

β. Εγκρίνει ή αποόρίπτει τον απολογισμό δράσης και διαχείρισης της Ολομέλειας και τους ετησίους ισολογισμούς. |

γ. Εγκρίνει, τροποτρίεί ή συμπληρώνει τους ετήσιους προϋπολογισμούς εξόδων και εξόδων για κάδε οικονομικό έτος καθώς και την απαλλαγή των μελών της Ολομέλειας και της Εξελεγκτικής Επιτροπής από κάθεϊευθύνη.

δ. Ορίζει τα ποσά Ιξόδων κινήσεως, παραστάσεως και οδοιπορικών της Διοίκησης σύμφωνα με το άρθρο   14 παρ. 10 του Καταστατικού αυτού.

ε. Αποφασίζει περί αποδοχής δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών υπέρ της Ενωσης.

στ. Αποφασίζει για την αγορά ή εκποίηση ακινήτων της Ενωσης προς στέγαση των γραφείων αυτής και περί όλων των συναφών εμπράγματων δικαιω­μάτων των ακινήτων της.

ζ. Εγκρίνει την περί αποβολής μέλους της Ολομέλειας για παραβάσεις που προβλέπει το άρθρο 6 του Καταστατικού.

η. Αποφασίζει για την τροποποίηση του Καταστατικού της Ενωσης.

θ. Αποφασίζει για τη διάλυση της Ένωσης και; τον ορισμό εκκαθαριστών τηρώντας την οριζόμενη από το νόμο διαδικασία και πλψοψηφία.

ι. Κάθε θέμα που θα παραπεμφθεί σ’ αυτήν από τήν Συντονιστική Επιτροπή.

Ι         Άρθρο 11 Μ

Σύγκληση – Λειτουργία – Απαρτία

1.  Η Ολομέλεια της ©Ι/ώσης συνέρχεται τακτικά μ» Ιρορά το χρόνο στην έδρα
του ΛΕΑΔ που θα απόφορζεται την προηγούμενη χρονιά κατά το διάστημα των
θερινών διακοπών των Δικαστηρίων. Η Ολομέλεια συγκαλείται με απόφαση της
Συντονιστικής της Ενωσης, το οποίο ορίζει και τα θέματα που θα συζητηθούν,
ύστερα από πρόσκληση πίρυ υπογράφουν ο Πρόεδρος | και ο Γενικός Γραμματέας
ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους, και η οποία στέλνεται στα μέλη είκοσι (20)
τουλάχιστον ημέρες, πριν από την πραγματοποίηση της Ολομέλειας.

2.     Η Ολομέλεια συγκαλείται έκτακτα όταν κρίνει αυτήν αναγκαία η
Συντονιστική ή το ζητήσουν, με γραπτή αίτηση τους, ΛΕΑΔ που αποτελούν το ένα
πέμπτο (1/5) των μελών, στην οποία θα περιέχονται και τα θέματα της συζήτησης.

3.  Οι προσκλήσεις πρέπει να αναγράφουν απαραίτητα τον τόπο, τον χώρο,
την ημερομηνία και την ώρα της Ολομέλειας και τα θέματα, που θα συζητηθούν.

4.      Για να ληφθεί απόφαση στη Ολομέλειας απφτείται η παρουσία του ενός
δευτέρου, τουλάχιστον των Προέδρων ή
εκπρόσωπων των οικονομικά
τακτοποιημένων μελών. Εάν δεν υπάρχει απαρτία κατά’τήν πρώτη σύγκληση, συν-
έρχεται, χωρίς άλλη διατύττωση, επαναληπτική γενική ^συνέλευση, την ίδια ημέρα
μετά μια ώρα , κατά την ;όποία είναι αρκετός οποιοσδήποτε αριθμός Προέδρων
οικονομικά ταχτοποιημένων μελών.                                           
j |

5.  Οι εισηγητές και γενικά όσοι λαμβάνουν το λογρ στις Ολομέλειες πρέπει
να περιορίζονται αυστηρά Ιχτα θέματα της ημερήσιας διά|ταξης. Ο Πρόεδρος δίνει
ή-ρώτα το λόγο στον
είσηγίτη του θέματος και στη συνέχεια στους δηλώσαντες ότι
θέλουν να ομιλήσουν, μ| τη σειρά αναγραφής τους,
j Πρώτα εξαντλούνται οι
ερωτήσεις και ακολουθού| οι τοποθετήσεις. Το προεδρείο καθορίζει το χρόνο
ομιλίας του εισηγητή και των αγορητών. Δευτερολογίες^ μπορεί να επιτραπούν σε εξαιρετικές περιπτώσεις από το προεδρείο. Διακοπές, παρεμβάσεις και παρεμβολές απαγορεύονται και
ο πρόεδρος υποχρεούται να αφαιρεί το; λόγο από αυτόν που δεν συμμορφώνεται. Μετά την εξάντληση των αγορητών ο -|τρόεδρος δίνει το λόγο στα μέλη του προεδρείου και σ|ον εισηγητή για να διαμορφωθεί η πρόταση που θα τεθεί σε ψηφοφορία. |

L

Ι             Άρθρο 12

ι                     Λήψη Αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης h Ολομέλειας

1.     Μετά τη λήξη τηΐ συζητήσεως σε κάθε εισή> ηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λαμβφονται οι απαιτούμενες αποφάσεις από τη Ολομέλεια. Η Ολομέλεια επίσης αποφασίζει σε κάθε θέμα που προκύπτει κατά τη συζήτηση και απαιτεί τη λήψη απόφασης.

2.     Οι αποφάσεις της Ολομέλειας λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων. Αν κατά την ψηφοφορία διαμορφωθούν περισσότερες από δύο (2)
προτάσεις,
η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο προτάσεων που
συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους. Οι αποφάσεις
τγκ Ολουέλειας αποτελούν
και συνιστούν κατευθυντήρια νοαυυή στη λήαιη αποφάσεων από τα όονανα των
Λ.Ε.Α.Δ.
Η εφαρμογή τους και η συμμόρφωση των κατ’ ιδίαν μελών (ΛΕΑΔ) προς
τις αποφάσεις αυτές αποτελεί εκδήλωση σεβασμού προς το ανώτατο αντιπροσω-
πευτικό όργανο των Λ.Ε.Α.Δ.                                                      ; ,

3.     Πα την τροποποίηση του Καταστατικού ή τη ^διάλυση της ομοσπονδίας,
απαιτείται
η απαρτία τουλάχιστον των τριών τετάρτωγ (3/4) των Προέδρων των
ταμειακά τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) της
απαρτίας αυτής.                      «                                                  
j ;

4.     Οι ψηφοφορίες στις Ολομέλειες διακρίνονται σε φανερές ή μυστικές. Οι φανερές μπορούν να γίνοΙν με ανόρθωση των μελών! ή ανύψωση του χεριού ή ρνομαστική κλήση, ποτέ ό)Μος δια βοής. |

ί 5. Η ψηφοφορία είνφ μυστική όταν αναφέρεται: α. ;Σε εκλογές Συντονιστικής
Επιτροπής και Ελεγκτικής
επιτροπής, β. Σε θέματα* εμπιστοσύνης προς τη
διοίκηση,
γ. Σε προσωπικά^ητήματα.                                         | Ι

6.    Επιτρέπεται σε κάθε ΛΕΑΔ-μέλος, σε περίπτωςτη κατά την οποία κωλύεται ο Πρόεδρος αυτού, να εξουσιοδοτήσει άλλο μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής όπως συμμετέχει για λογαριασμό του στις συνεδριάσεις των οργάνων διοίκησης, στη Ολομέλεια ή στις ψηφοφορίες αυτής.

7.    Στη Ολομέλεια προεδρεύει ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής ή σε περίπτωση κωλύματος του ο νόμιμος αναπληρωτής ;Του και σε περίπτωση κωλύματος αυτού ο αρχαιότερος σε ηλικία από τους Προέδρους που μετέχουν στο Συντονιστική Επιτροπή. Το προεδρείο συμπληρώνεται, από δύο ακόμη μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής για την γραμματειακή υποστήριξη.

8.    Δεν λαμβάνεται καμία απόφαση επί θέματος πδεν αναγράφεται στην πρόσκληση της Ολομέλειας .

9.    Για τις συζητήσεις στη Ολομέλεια, τις ψηφοφορίες και γενικά τις
λαμβανόμενες αποφάσεις, τηρούνται με φροντίδα του Γραμματέα, πρακτικά που
καταχωρούνται στο ειδικό |β|βλίο και υπογράφονται ατ|ό;το κατά την παρ. 6 του
άρθρου αυτού, προεδρείοι τον ψηφολέκτη και τρεις αττό τους Προέδρους που
έθαβαν μέρος στη ΟΛρμέλεια. Τα πρακτικά αποτελούν απόδειξη των
διαλαμβανομένων και φυλ|σσονται στο αρχείο της Ομοσπονδίας. Το Προεδρείο
κ}ατά την κρίση του, μπορείΐνρ δώσει το λόγο σε εκπροσώπους Υπουργείων, Αρχών
Και εκπροσώπων άλλων νομικών Προσώπων για τα εγγεγραμμένα στην ημερήσια
διάταξη και συζητούμενα θέματα. *

Άρθρο 13 Εφορευτική Επιτροπή

1.    Στην αρχή της διεξαγωγής αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των Οργάνων της Διοίκησης, η Ολομέλεια εκλέγει τριμελή εφορευτική επ|τροπή από εκπροσώπους μελών που δεν είναι υποψήφιοι. |

2.    Η Εφορευτική Ετφ^οπή μεριμνά για την τήρηση; της τάξης, εποπτεύει για τήν διενέργεια των αρχαιρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού. Και αποφαίνΐΐίαι για κάθε αμφισβήτηση ή ι νσταση που υποβάλλεται.

3.    Για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών η Εφορ:υτική Επιτροπή καταρτίζει πρακτικό. Το πρακτικό υηργράφεται από όλα τα μέλΓ της και παραδίδεται στον Πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής για να καταχωρηθεί και στα πρακτικά της Ολομέλειας.

 

Άρθρο 14 Διοικητικό Συμβούλιο

 

1.            Η Συντονιστική Επιτροπή της Ενωσης αποτελείται από επτά (7) μέλη και η
εκλογή του γίνεται με μυστική ψηφοφορία από ενιαίο ψηφοδέλτιο.

2.   Τα τακτικά μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής συνέρχονται στην
πρώτη από την εκλογή τους συνεδρίαση, μετά από πρόσκληση του πρώτου
σε αριθμό ψήφων συμβούλου και εκλέγουν μεταξύ τους, με μυστική
ψηφοφορία και με απόλυ|η πλειοψηφία των παρόντω^ μελών, τον Πρόεδρο, τον
Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία. Εφ/·δεν επιτευχθεί κατά την
πρώτη ψηφοφορία, η εκλογή επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο (2) πρώτων και
εκλέγεται αυτός που θα συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση
ισοψηφίας γίνεται κλήρωοίΐ μεταξύ των ισοψηφισάντ ογ. Εάν για οποιοδήποτε
αιτία κενωθεί κατά τη δι,ά|ι|:εια της θητείας του μία α τό τις παραπάνω θέσεις,
καλείται το πρώτο κατίι σειρά επιτυχίας αναπληρωματικό μέλος και η
Συντονιστική Επιτροπή, ρε τη συμπληρωμένη σύ/θεση του, στην πρώτη
συνεδρίαση, εκλέγει μέλος! του για τη θέση αυτή και για το υπόλοιπο διάστημα της
θητείας του.

3. Η θητεία της Συντονιστικής Επιτροπής είναι τριετής. Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή του θα διεξάγονται κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τις αρχαιρεσίες για την εκλογή των Διοικητικών Συμβουλίων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διατηρούν την ιδιότητα τους μέχρι της λήξης της θητείας του, ανεξάρτητα να έχουν στη συνέχεια την ιδιότητα του Προέδρου του αντίστοιχου Λ.Ε.Α.Δ.  » (

Ειδικά η θητεία της πρώτης Συντονιστικής Επτροπής αρχίζει από την πρώτη Ολομέλεια μετά την ίδρυση της Ενωσης μέχρι [και την Ολομέλεια μετά τις αρχαιρεσίες στους Δικηγορικούς Συλλόγους.      j

4.        Η Συντονιστική Επιτροπή συνεδριάζει ρταν το αποφασίσει το Προεδρείο αυτού ή το ζητήσουν τουλάχιστον δύο . έλη του, σε ημέρα και ώρα που ορίζεται απ αυτό και Ιψοφασίζει επί των θεμάτων ΐτου εισάγονται, κατόπιν εισηγήσεως του Πρόεδρο

5.     Η Συντονιστική

είναι περισσότερα απο τα απόλυτη πλειοψηφία των 6. Η Συντονιστική Ε

Ιπιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη όντα και οι αποφάσεις tc υ λαμβάνονται πάντοτε με ράντων μελών. j

______________ ,    ιτροπή είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που

αφορά τη διοίκηση του; σωματείου, τη διαχείριση! της περιουσίας του, την είσπραξη των εισφορών και γενικά την πραγμάτωση των! σκοπών της Ενωσης και προπαρασκευάζει το έργο της Ολομέλειας. Χαράσσει δε και εφαρμόζει το πρόγραμμα δράσης του σωματείου. Ασκεί επίσης κάθε εξουσία διοικητική και πειθαρχική.

Πλαίσιο κειμένου: 7. Η Συντονιστική ΙΞπιτροπή   λογοδοτεί κάθε ίέτρς στην Ολομέλεια που συγκαλείται κατά τον μήνα Ιούλιο για την έγκριση τοι) απολογισμού και για την

επεξεργασία των σημάντι χώρας. Τα στοιχεία της

f>y προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα Λ.Ε.Α.Δ. της ιαχείρισης του Ταμείου υποβάλλονται μέχρι την ίδια ημερομηνία στην εξελεγκίκη Επιτροπή, η οποία, μίτα τον έλεγχο, συντάσσει έκθεση προς τη Ολομέλεια! ί !

8.       Για τις συνεδριάσεις και τις αποφάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από όλα τα παρόντα μέλη.

9.       Κατά των αποφάσεων της Συντονιστικής ! Επιτροπής επιτρέπεται προσφυγή κατά τη νόμιμη διαδικασία.

10.   Οι υπηρεσίες κάθε μέλους της Συντονιστικής Επιτροπής είναι τιμητικές και παρέχονται χωρίς αμοιβή. Δικαιολογούνται μόνο έξοδα κινήσεως, παραστάσεως και οδοιπορικά.

 

Άρθρο 15 Καθήκοντα Προέδρου

 

Ο Πρόεδρος:

(α) εκπροσωπεί την Ε.Λ.Ε.Α.Δ.Ε. στις δικαστικές, διοικητικές και λοιπές δημόσιες αρχές και σε κάθέ-φυσικό ή νομικό πρόσωπο. | ;

(β) συγκαλεί, προεφεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής και της Ολομέλειας. j |      (γ) υπογράφει μαζί το Γενικό Γραμματέα τα τ ράκτικά συνεδριάσεων της Ολομέλειας και όλα τα έγγίαφα προς τις αρχές ή τρίτου*;. |

(δ) υπογράφει με ιψ Ταμία τις εντολές πληρωμών και τις αναλήψεις από Τράπεζες, σύμφωνα με τιςοποφάσεις της Συντονιστικής^Ερπροπής.

Σε περίπτωση απουςτίας ή κωλύματος, ο Πρόεδφς αναπληρώνεται από τον αντιπρόεδρο και, αν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, από το αρχαιότερο μέλος της συντονιστικής Επιτροπής

■ ί

Άρθρο 16 Καθήκοντα Αντιπροέδρου

 

Αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος. Αν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, αναπληρώνεται από το αρχαιότερο μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής. ;

Άρθρο 17 Καθήκοντα Γραμματέα


« ί

Πλαίσιο κειμένου: ι.Πλαίσιο κειμένου: Ο Γραμματέας | ί     (α) παρακολουθεί Συντονιστικής Επιτροπής

 

ecu συντονίζει την εκτέλεση των αποφάσεων της

.  ,. Ι                                                   I |

(β) φροντίζει για τη| επικοινωνία και την επαφή με. τα Διοικητικά Συμβούλια
των μελών της Ενωσης.   I ,                                                         | |

(γ) φροντίζει για την έγκαιρη σύνταξη και επικύρωση των πρακτικών της Συντονιστικής Επιτροπής και της Ολομέλειας και για την σύνταξη της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων.

Τον Γενικό Γραμματέα σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, αναπληρώνει το νεότερο μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής.

ί

 

I                                        j        Άρθρο 18 j

i                                       ;     Καθήκοντα Ταμία ί

! ■ ί
Ο Ταμίας:                    
I 1 |

(α) φροντίζει για τις εισπράξεις και πληρωμές, Ι
(β) τηρεί το βιβλίο Ταμείου και Περιουσίας,                     “■

(γ) συντάσσει τον ισολογισμό και τον απολογισμό προηγούμενης χρήσης, (δ) έχει την ευθύνη για την εκτέλεση των εντολών της Συντονιστικής

Επιτροπής που αναφέρονται στις λειτουργικές ανάγκες και στη συντήρηση της

περιουσίας.

Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας, τον Ταμία αναπληρώνει το
αρχαιότερο μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής.                        
ι

* ί

Άρθρο 19 ■ Ελεγκτική Επιτροπή   ί

1. Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη και εκλέγεται από τη Ολομέλεια μαζί με τη Συνφνιστική Επιτροπή και με θητεία που συμπίπτει με αυτή του Δ.Σ., δηλαδή τριετή. I

μ 2. Η ελεγκτική εητιτρίΐτή αμέσως μετά την εκλογή της, με μυστική ψηφοφορία, ρυγκροτείται σε σώμα και Ικλέγει τον Πρόεδρο της, ο ο τοίος καλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις και όλο το έρ|ο της.

3.    Έργο της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι ο έλεγχος και η παρακολούθηση της διαχείρισης των οικονομιών της Ενωσης και συντάσσει έκθεση, την οποία υποβάλει στην τακτική Ολομέλεια κάθε χρόνο.

4.    Στη διάθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής τίθεται κάθε στοιχείο που θεωρείται χρήσιμο για την διενέργεια του ελέγχου της. ;

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Άρθρο 20

I j

Οι πόροι της Ενωση! διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους.

Τακτικοί πόροι είναι 1

(α) η εφάπαξ καταβαΐΛόμενη εισφορά εγγραφής κ χθε μέλους που εντάσσεται στην Ενωσης και ορίζεταΙ<^το ποσό των εκατρ (10θ|) £υρώ και καταβάλλεται ταυτόχρονα με την υποβίλή αίτησης εγγραφής. Τα Ιδρυτικά μέλη της Ενωσης δεν υποχρεούνται στην καταβολή αυτής της εισφορςς.ί

(β) Η ετήσια εισφορψ. Κάθε μέλος της Ενωσης οφεί’λει μέχρι το τέλος Ιουνίου κάθε έτους να καταβάλει σ’ <αυτήν το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ.

Έκτακτοι πόροι είναι κάθε άλλη πρόσοδος που δεν αναφέρεται παραπάνω, όπως δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες καθώς και κάθε υπέρ των σκοπών της Ενωσης εκ μέρους του Κράτους ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ημεδαπών ή αλλοδαπών, επιχορήγηση ή άλλη οικονομική ενίσχυση.

Για την είσπραξη, διάθεση και διαχείριση των χρηματικών κεφαλαίων της Ενωσης τηρούνται τα απαραίτητα βιβλία και δικαιολογητικά. Οι καταθέσεις τηρούνται σε τραπεζικό λογαριασμό της Ομοσπονδίας ή σε κοινό λογαριασμό στο όνομα του Προέδρου και του Ταμία. Στην τακτική Ολομέλεια κάθε έτος

εγκρίνεται ο απολογισμό| του προηγουμένου αυτής Vp|ovikou διαστήματος.

Για να είναι δυνατή η συμμετοχή κάθε μέλους στις εργασίες της Ολομέλειας πρέπει να έχει εκπληρώσεις τις παραπάνω οικονομικές του υποχρεώσεις προς την Ενωση. ι

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

 

ΒΙΒΛΙΑ

 

Άρθρο 21

 

Η Ενωση έχει την υποχρέωση να τηρεί τα εξής

στο

οποίο αναγράφονται στοιχεία τους και με την η] πρακτικών συνεδριάσεων Συντονιστικής Επιτροπής. Επιτροπής, ε) Βιβλίο ι Τ χρονολογική  σειρά όλεί λεπτομερώς όλα τα κινητοί

3ιβλία : α) Μητρώο μελών, ε αύξοντα αριθμό τα ονόματα των μελών με όλα τα ερομηνία εγγραφής τους κα δΊαγραφής τους, β) βιβλίο ν Ολομελειών, γ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της δ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Εξελεγκτικής είου και περιουσίας. Σ’ αυτό καταχωρούνται κατά οι  εισπράξεις  και  πλη ^ώμές και αναγράφονται

_______________  ………. ,   .και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του σωματείου. Τηρεί

επίσης γραμμάτια εισπράξεων και πληρωμών, τα οποία, ρριν από τη χρήση τους , αριθμούνται και θεωρούντα| από την Εξελεγκτική Επιτρο|τη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 22

 

Η Ενωση στεγάζεται στα γραφεία και εξυπηρετείται από το απαραίτητο
δικό της υπαλληλικό προσωπικό.                                                1 [

Ο αριθμός των υπαλλήλων που προσλαμβάνογτ<|ιι, τα προσόντα τους, ο
τρόπος πρόσληψης τους] και η εξέλιξη τους ρυθμίζονται με αποφάσεις της
Συντονιστικής Επιτροπής.                                                            1

 

Άρθρο 23

Διάλυση τηΐ Ενωσης και τύχη της περιουσίας της

I όταν ο αριθμός των μελών ·αυτής μειωθεί κάτω από τα τίσει για την διάλυση αυτής η (Ολομέλεια. Για την διάλυση

 

1. Η Ενωσης διαλύεται: (c δέκα (10), (β) όταν αποφα|

της Ενωσης, απαιτείται r| απαρτία τουλάχιστον των |τφών τετάρτων (3/4) των Προέδρων των ταμειακά τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) της απαρτίας αυτής.

2. Σε περίπτωση διαλύσεως της Ενωσης η περιουσία αυτής εκκαθαρίζεται από τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής και θα περιέλθει εξ ίσου στα μέλη που συμμετέχουν σ’ αυτήν.

Άρθρο 24 Σήμα – Σφραγίδα

1.    Η Ενωση εχει δικό της σήμα. ;

2.    Η Ενωση έχει σφραγίδα που φέρει τον τίτλο αυτρς και το σήμα της.

 

                Άρθρο 25

        Εσωτερικός Κανονισμός

 

Θέματα λειτουργίας της Ενωσης που δεν περιλαμβάνονται στο παρόν καταστατικό ρυθμίζονται από Εσωτερικό Κανονισμό, που συντάσσεται από τη συντονιστική επιτροπή και εγκρίνεται από την Ολομέλεια. Ο κανονισμός αυτός μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση της Ολομέλειας. Μέχρι να καταρτιστεί και εγκριθεί ο Εσωτερικός Κανονισμός, τα σχετικά θέματα θα αντιμετωπίζονται με

αποφάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής.                                 Άρθρο 26            

Μεταβατική διάταξη

 

Οι πρώτες εκλογές για την ανάδειξη συντονιστικής επιτροπής θα διεξαχθούν στην τακτική Ολομέλεια τφυ θα συνέλθει το έτος 2008’έως τότε παραμένει ως συντονιστική Επιτροπή η οριζόμενη 9 μελής με το πρακηκφ ιδρυτικής πράξεως.

 

Άρθρο 27

Το παρόν καταστατική αποτελείται από είκοσι έξι (?6) άρθρα, διαβάστηκε, συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατά άρθρο και στο σύνολο τρυ από της καταστατική Ολομέλειας της

Το καταστατικό αυτό θα ισχύει από τη δημοσίευση του στο τηρούμενο δημόσιο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.

 

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ