Λ.Ε.Α.Δ.Ι.

Ομαδικό Ασφαλιστήριο Generali

Στο link: gl-lead.generali.gr είναι αναρτημένα όλα τα πληροφοριακά έντυπα που αφορούν την ομαδική σύμβαση νοσοκομειακής περίθαλψης όπως και το κωδικοποιημένο συμβόλαιο.

Στο Τηλεφωνικό Συντονιστικό Κέντρο Υγείας Generali με αριθμό: 210 8096168  που αφορά αποκλειστικά θέματα υγείας των ασφαλισμένων μελών των ΛΕΑΔ και λειτουργεί όλο το 24ωρο, οι ασφαλισμένοι συνάδελφοι μπορούν να ενημερώνονται υπεύθυνα για όλα τα θέματα χρήσης του συμβολαίου, σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, συμβεβλημένα και μη.

Ο ασφαλισμένος που θα κάνει χρήση του συμβολαίου θα πρέπει να προσκομίζει –αποστέλλει στην Generali βεβαίωση του οικείου ΛΕΑΔ περί μη οφειλής ασφαλίστρων. Αν οφείλει ασφάλιστρα τότε συμπληρώνει δήλωση εκχώρησης του οφειλομένου στο ΛΕΑΔ ποσού, προκειμένου το εκχωρηθέν ποσό να παρακρατηθεί από την Generali και να αποδοθεί στο ΛΕΑΔ.