Λ.Ε.Α.Δ.Ι.

ΑΥΞΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ GENERALI

Ενημερώνονται τα μέλη μας ότι το ετήσιο ποσό ασφαλίστρων της
ομαδικής νοσοκομειακής ασφάλισης της GENERALI, αυξάνεται από
255,00 ευρώ σε 270,00 ευρώ για τα ατομικά ασφαλιστήρια και από
550,00 ευρώ σε 580,00 ευρώ για τα οικογενειακά ασφαλιστήρια.
Η αύξηση οφείλεται στην αυξημένη χρήση του ασφαλιστικού
προγράμματος από Δικηγόρους – μέλη των ΛΕΑΔ της χώρας και θα
ισχύσει από 01/04/2024.
Το ποσό της αύξησης είναι το μικρότερο δυνατό και προέκυψε μετά
από μακρόχρονες διαπραγματεύσεις της οικείας επιτροπής της Ένωσης
των ΛΕΑΔ με τους εκπρόσωπους της GENERALI.
Σύντομα θα υπάρξει αναβάθμιση και επικαιροποίηση του
ενημερωτικού υλικού της σύμβασης που είναι αναρτημένο στο Portal
της Generali (διαθέσιμο στον φάκελο “Ομαδικό Ασφαλιστήριο
Generali” της ιστοσελίδας του ΛΕΑΔΙ).

Εκ του Δ.Σ. του ΛΕΑΔΙ