Λ.Ε.Α.Δ.Ι.

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΛΟΓΩ ΝΟΣΗΣΗΣ ΑΠΟ COVID-19

Ενημερώνονται τα μέλη μας πως η προσωρινή ανικανότητα προς εργασία
λόγω νόσησης από Covid-19, πληροί τις προϋποθέσεις χορήγησης
χρηματικής ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 20 του Κανονισμού του ΛΕΑΔΙ,
με την υποβολή σχετικής αίτησης (Αίτηση Καταβολής Βοηθήματος από τη
σελίδα leadi.gr), συνοδευόμενης από πιστοποιητικό νόσησης/ανάρρωσης και
βεβαίωση ΔΣΙ περί μη έκδοσης γραμματίων το σχετικό διάστημα.