Λ.Ε.Α.Δ.Ι.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΗΧΘΗΣΑΝ ΣΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι που τα παιδιά τους εισήχθησαν με πανελλήνιες
εξετάσεις στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας, να κάνουν αίτηση για την χορήγηση
χρηματικής ενίσχυσης, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Κανονισμού του ΛΕΑΔΙ,
προσκομίζοντας πιστοποιητικό εγγραφής στην οικεία σχολή.